100 Jaar "Hof ten Rode"

Via een schenking van enkele notariële akten en van een kaart door Rita De Mulder (Baasrode) aan het Dendermondse stadsarchief zijn we weer wat informatie rijker over het Hof ten Rhode te Baasrode, een plaatsnaam die sedert vele jaren nog uitsluitend verwijst naar een grote sociale wijk op de grens met Buggenhout.

Rita De Mulder is de dochter van de Baasroodse gemeenteontvanger Franciscus Leon De Mulder en van onderwijzeres Maria Josepha De Decker. Langs vaderskant stamt ze af van een Baasroodse landbouwersfamilie met hofstede (sectie B 22-23) aan de Heirbaan, uitgebaat door haar grootvader Jan Baptist De Mulder (gehuwd met Maria Josepha Leys), haar overgrootvader Josephus De Mulder (in 1854 gehuwd met Catharina De Decker) en haar betovergrootvader (landbouwer en gareelmaker) Josephus De Mulder (in 1807 gehuwd met Petronilla Putteman). Ook van deze familie bevinden er zich diverse akten in de schenking. Elke grondbezitter bewaart immers wel enkele notariële akten, opgesteld ter gelegenheid van het verwerven van een goed of vaker nog van een verdeling van het familiepatrimonium na het overlijden van één van de ouders. Ze zijn zowel van belang voor het samenstellen van een stamboom als voor een betere kennis van de plaatsnaamkunde en de geschiedenis van sommige hofsteden. We kunnen dit illustreren via deze schenking, waarbij we uitsluitend focussen op het Hof ten Rhode.

Op 28 april 1784 werd te Baasrode, in aanwezigheid van de meier en de 'Mannen van Leen' van de prochie St.-Ursmarus-Baasrode, een huwelijkscontract afgesloten tussen landbouwer Anthonius Hubertus Sarens (°Buggenhout) en de 25-jarige Joanna Maria Van Wemmele fa Peeter (°Buggenhout). In dit contract brachten beide partijen hun roerende en onroerende goederen in, waarbij de langstlevende, naast de kleding en juwelen, ook het volledige vruchtgebruik (vollen tocht) behield van alle goederen, dit tot aan haar/zijn overlijden. Anthonius Hubertus Sarens, die in een akte van verkaveling in 1779 reeds als een bejaert jonghman werd omschreven, was één van de negen kinderen van wijlen Judocus Sarens, drossaerd ende Meijer van Buggenhout, en van Marie Brijs. Hij ontving op 26 februari 1779 uit hun belangrijke erfenis ( 28.346 gulden) een bedrag van 3.149-11-1 gulden. Als pachter van het Hof ten Rhode te Baasrode was hij nadien een bemiddeld man. Zijn moeder was de dochter van de welstellende Buggenhoutse landbouwer Peeter Van Wemmele, eigenaar van een boerderij ('de Hofstad') aan de Haenestraat te Buggenhout en van een groot aantal gronden. Bij de verkaveling van zijn bezit op 21 mei 1805 kreeg zij bij loting een aantal gronden toegewezen en werd haar broer Jacobus Van Wemmele voor 900 gulden eigenaar van de ouderlijke hofstede. Inmiddels hadden Anthonius Hubertus Sarens en Marie Anna Van Wemmele op 24 maart 1803, door bemiddeling van Pierre François Sarens (Dendermonde), het Hof ten Rhode (huis, erf, stallingen, grond), kunnen verwerven van Guillaume Henri Van De Neste (Brussel). Voor deze 51 are grote hofstede in de Nieuwen Briel te Baasrode betaalden ze 1265 gulden Brabants courant geld of omgerekend 2294,7848 fr.Fragment uit de kaart


Meer hierover kan u lezen in ons tijdschrift nr 4 (december 2007) van jaargang 5.

Veel leesplezier !!